teksty lyrics

ONLY WAY OUT
"Only Way Out"

7 ep, mc
Refuse Records 2002

TWOJE SŁOWA
Tak bardzo się starasz
Być autorytetem za wszelką cenę
Ale ciągle nie widzisz
Że twoje racje nie mają znaczenia
TWOJE SŁOWA - Wprowadzają skutecznie w błąd
TWOJE MYŚLI - Nie mają potwierdzenia w rzeczywistości
Wszystko dla ciebie jest w porządku
Dopóki inni spełniają twoje wymagania
Twoja ambicja, poczucie misji
Napełnia mnie obrzydzeniem
Nie potrafisz zrozumieć innych ludzi
Jesteś święcie przekonany o swej racji
Na siłę pchasz się w ślepy zaułek
Chyba najwyższy czas już odejść
 
KŁAMSTWA
Przestań wreszcie kłamać, przestań już oszukiwać
Dosyć już powiedziałeś aby cię unicestwić
Wstrzykujesz jad, używając wielkich słów
Uczysz jak nienawidzieć bez żadnego powodu
Nigdy nie zaakceptuję twojej chorej doktryny
Nigdy nie uwierzę twoim kłamstwom
Nigdy nie dam się omamić
Przestań wreszcie kłamać, przestań już oszukiwać
Dosyć już powiedziałeś aby cię unicestwić
Aby ci nie uwierzyć
NIENAWIŚĆ to jedyne co oferujesz
WŁADZA to najważniejsza rzecz dla ciebie
PRZEMOC jedyny sposób na wszystko
PIENIĄDZE prawdziwy powód dla którego to robisz

15 SEKUND
Hardcore Crew, unity scene !!!
Hardcore & punk, we are united !!!
We are united, fotever hardcore, forever punk!!!
Hardcore Crew, hardcore till death !!!
 
PRZYJACIELE
Przyjaciele którym ufasz stają się Twoimi wrogami
Stają się dla Ciebie ciężarem
Toniesz w trybach ich machlojek, próbują łapać Cię za słowa
Szukają w Tobie skazy do taniej sensacji
Przyjaciele którym ufasz obgadują Cię za plecami
Okłamują Ciebie z fałszywym uśmiechem
Starają się jak mogą Ciebie wykorystać
Bez skrupułów mamią obietnicami
Przyjaciele którym ufasz zbywają Cię, są wyrachowani
Pamiętają o Tobie tylko wtedy, gdy jesteś im potrzebny
Uważają się za lepszych, biorą Cię za głupca
Ironicznym uśmiechem niszczą to co miało znaczenie
 
MARIONETKI
Od urodzenia jesteśmy marionetkami społeczeństwa
Od małego mamy wyznaczone role
Rzuć wszystko na jeną szalę
I żyj zgodnie ze swoim sumieniem

HC - PRIDE
Traktują scenę jak zabawę
Zmieniają ją w egoistyczny sposób
W ring na którym pokazują jacy bardzo są macho
Innych zaś opluwają za Ich indywidualność
Swoją macho postawą niszczysz to co wszyscy tworzymy
Dla ciebie to wszystko to tylko zabawa
Którą zmieniasz w brutalną agresję
Nie robisz nic by było inaczej
Więc jakie masz prawo wyśmiewać się z innych
Twoje kompleksy i frustracja nie są nam potrzebne
Twoja przemoc na koncertach nie jest nam potrzebna
 
ONLY WAY OUT
Only Way Out crew !!!
 
UMIERANIE
Pragnienie wolności zniszczone przez słabość
Zycie pozostawione gdzieś za Tobą
UMIERASZ !
To co nazwałeś dobrą zabawą
Jest ponurą grą ze śmiercią
UMIERASZ !
Twoje marzenia legły w gruzach
Dawno minęła chęć zmiany świata
UMIERASZ !
Dałeś się nabrać podłym kretynom
Zapłacisz za to najwyższą cenę
UMIERASZ !
 
PIĘKNY ŚWIAT
Świat pięknie wygląda z okien samochodu
Gdy jedzie się w kolumnie eskortowanej przez Policję
Nie widać nędzy, wyciągniętych rąk żebraków
Można spokojnie podziwiać nowe, szklane domy
Ciągle rosnące biurowce jak pieniądze na kontach bankowych
Swiat pięknie wygląda z okien hotelu
Gdy nie widać codziennej udręki ludzi walczących o byt
 
TAKI JAK TY (Cymeon X)
Jestem właśnie taki jak Ty
Nauczony od małego nienawiści do wszystkiego
Jestem właśnie taki jak Ty
Nie potrafię swego życia tak na prawdę wykorzystać
Jestem właśnie taki jak Ty
Próbujący bić każdego kto uwierzy w coś innego
Jestem właśnie taki jak Ty
Często biję się z myślami, chciałbym być jednak inny
TAKI JAK TY !
Właśnie taki jak ja
Nauczony od małego nienawiści do wszystkiego
Właśnie taki jak ja
Nie potrafię swego życia tak na prawdę wykorzystać
Właśnie taki jak ja
Próbujący bić każdego kto uwierzy w coś innego
Właśnie taki jak ja
Często biję się z myślami, chciałbym być jednak inny
TAKI JAK JA !

YOUR WORDS
You try so hard
To be an authority at all price
But still You don't see
That your proprieties are unimportant
YOUR WORDS - effectively lead astray
YOUR THOUGHTS - have no confirmation in reality
Everything is okay
As long as others fulfill your expectancies
Your ambitions, sense of mission
Fills me with disgust
You can't understand other people
You strongly believe that you're the one who's right
You're force yourself into a blind alley
It's high time you went away
 
LIES
Why don't you finally stop lying, stop cheating already
You've already said enough to be annihilate
You squirt poison using beautiful words
You teach how to hate with no reason
I'll never accept your sick doctrine
I'll never believe your lies
I'll never let myself be deluded
Why don't you finally stop lying, stop cheating already
You've already said enough to be annihilate
Not to believe you
HATRED - is all you offer
POWER - is most important to you
VIOLENCE - is your answer to everything
MONEY - the real reason why you do all this
 
15 SECONDS
Hardcore Crew, unity scene !!!
Hardcore & punk, we are united !!!
We are united, fotever hardcore, forever punk!!!
Hardcore Crew, hardcore till death !!!
 
FRIENDS
Friends You trust become Your enemies
They become a burden to You
Your drown under their swindles, they cath in Your words
They seek your flaws in search of cheap sensation
Friends You trust talk about You behind Your back
They lie to You with false smiles on their faces
They try to exploites much as they can
Scrupulously they delude You with promises
Friends You trust put You off, they're sordid
They remember You only when they need You
They tink they are better, they take for a fool
With an ironic smile they destroy what had meaning
 
PUPPETS
From birth we're all puppets of society
From childhood we have designated roles
Throw everything onto one scale
And live according to your conscience
 
HC PRIDE
They treat the scene as a game
They egotistically change it
Into a ring in which they show macho they are
They spit on a others for their individuality
With your macho stance you destroy what we're creating
For you it's just a game
That you transform into brutal agression
You don't do a thing to change the status quo
So what right do you have to laugh at others
We don't need your complexes and frustration
We don't need your violence on concerts
 
ONLY WAY OUT
Only Way Out crew !!!
 
DYING
Desire from freedom destroyed by weakness
Life left somewhere behind you
YOU'RE DYING!
What you call good fun
Is a game with death
YOU'RE DYING!
Your dreams have fall into ruin
The wish to change the world has long past
YOU'RE DYING!
You let those vile cretins deceive you
You'll pay the highest price
YOU'RE DYING!
 
BEAUTIFUL WORLD
The world looks beautiful from a car window
When you're travelling in a collumn with a police escort
You can't see poverty, the outstretched hands of beggars
You can calmly admire the new glass houses
Office buildings growing constantly like your accounts
The world looks beautiful from a hotel window
When you can't see the everyday torment of people struggling to survive
 
JUST LIKE YOU (TAKI JAK TY) (Cymeon X)
I'm just like You
Thatred of everything since i was a child
I'm just like You
I really can't use my life
I'm just like You
Trying to beat everyone who believes in something different
I'm just like You
I'm often in two minds. Well, i'd like to be different
JUST LIKE YOU!
Just like me
Thatred of everything since i was a child
Just like me
I really can't use my life
Just like me
Trying to beat everyone who believes in something different
Just like me
I'm often in two minds. Well, i'd like to be different
JUST LIKE ME!


Utwory dodatkowe na kasecie: / bonus tracks on mc:

ZBYT WIELE BY SIĘ ODWRÓCIĆ
Zbyt wiele widzę wokół siebie złości
Zbyt wiele rozczarowania
Zbyt wiele
Zbyt często spotykam nienawiść na swej drodze
Zbyt często odczuwam ją na sobie
Zbyt wiele widzę niesprawiedliwości
Która niszczy czyjeś życie
Zbyt wiele widzę ludzkiej głupoty
Ciągłej pogoni za zyskiem
Zbyt wiele widzę degeneracji i destrukcji
Zbyt wiele nieodpowiedzialności
Zbyt wiele widzę i spotykam innych rzeczy
Żeby odwrócić się i powiedzieć, że nic nie da się zrobić

TA SAMA STRONA
Stoimy po tej samej stronie
Lecz ciągle nie możemy się porozumieć
Ciągle wybuchają konflikty i spory
Nasza jedność ulega zniszczeniu
Na siłę szukamy różnic między nami
Wierzymy plotkom, odrzucamy fakty
Jesteśmy zbyt dumni by ze sobą rozmawiać
Przepaść między nami ciągle się powiększa
Tak nie może dłużej być


"TAKE NO HEROES"

CD compilation
Boisleve Records 2003

ZAŚLEPIENI
Wypaczacie pozytywne postawy
Tworząc opresyjną ideologię
Próbujecie pouczać innych
Aby żyli według waszych wzorów
Tak bardzo czujecie się lepsi
Oceniając tych, którzy do was nie pasują
To co miało być waszą wolnością
Stało się niewolą w waszych głowach
ZAŚLEPIENI - nie chcecie zobaczyć
Jak bardzo się mylicie
Bariery w waszych umysłach
Ograniczają tolerancję
Puste slogany pełne demagogii
Biorą górę nad rozsądkiem
 
BRAK ODPOWIEDZI
Kolejna degradacja, kolejne zniszczenia
I znów brak odpowiedzi kto jest temu winien
Prawa przyrody i ludzka egzystencja
Dawno podeptane w imię chciwości
Podporządkowane SYSTEMOWI
Podporządkowane systemowi pieniądza
Kolejny zniszczony las, kolejna zatruta woda
Kolejne profity dla tych, którzy nie liczą się z niczym
Prawa przyrody i ludzka egzystencja
Dawno podeptane w imię chciwości
Podporządkowane SYSTEMOWI
Umierająca Ziemia wije się w agonii
Skutecznie niszczona w imię postępu
Kosztem głodnych ludzi kolejne fortuny
Kiedyś musi nadejść kres
 
DLACZEGO?
Wierzyłem w ciebie tak bardzo
Darzyłem zaufaniem o które nie łatwo
W zamian dajesz tylko rozczarowanie
Wypowiadasz słowa, które wyciskają łzy
W zamian dajesz tylko rozczarowanie
Zniszczone marzenia, zerwana nić
Kolejne doświadczenie życiowe
Tylko dlaczego znowu negatywne?
DLACZEGO?

BLINDED
You're destorting positive attitudes
Raising an oppresive ideology
You're trying to tell others what to do
To make them lve according to your models
You think you're so much better
Judging those, who don't match you
What was supposed to be your freedom
Has become the slavery in your heads
BLINDED - you don't want to see
How much wrong you are blinded
The barrires in your minds
Are limiting your tolerance
Empty slogans of demagogy
Are taking over your common sense
 
NO RESPONSE
Another degradation, another destruction
And again no response for who stands behind it
Forces of nature and human existence
Long ago tramped to death in the name of greed
Subordinate to the SYSTEM
Subordinate to the system of money
Another forest destroyed, another water polluted
Another profits for those who don't care about anything
Forces of nature and human existence
Long ago tramped to death in the name of greed
Subordinate to the SYSTEM
The dying Earth is writhing in agony
Effectively destroyed in the name of progress
New fortunes made at the cost of hungry people
Someday it has to come to an end
 
WHY?
I believed in ypu so much
I put my trust in you, trust so hard to find
But all you give me in return is disappointment
You say the words which squeeze my tears
All you give me in return is disappointment
Broken dreams, broken link
Another life experience
Only why negative again?
WHY?

LOS MEDIOS (MEDIA)
Todo lo que esperan es la sensación,
Todo lo que te venden es elsufrimiento.
La radio, los periódicos y la televisión
No tienen ningún remordimiento.
Muerte, hambre, desastres mundiales,
Es todo lo que necesitan para ganar dinero,
Para la humanidad son cosas muy graves
Y para ellos el mercado de la venta.
Todo lo que esperan es la sensación,
todo lo que te venden es el sufrimiento.
La radio, los periódicos y la televisión
no tienen ningún remordimiento.
?Con qué apagarán sus sedes manana?,
?con qué?.
Los medios matan tu sensibilidad.
Quieres comprar el despecho y la sangre.
?Apoyas el libertinaje sin verguenza?. Y no dejan nada de realismo,
no les preocupa la verdad.
Y no dejan nada de realismo.
Entonces dí basta
!BASTA!

MEDIA (LOS MEDIOS)
Wszystko czego oczekują to sensacja
Wszystko co oferują to cierpienie
Radio, gazety i telewizja
Nigdy nie maja wyrzutów sumienia
Śmierć, głód, światowe katastrofy
Oto czego potrzebują aby więcej zarobić
Dla ludzkości są to prawdziwe problemy
Dla nich to tylko rynek zbytu
Wszystko czego oczekują to sensacja
Wszystko co oferują to cierpienie
Radio, gazety i telewizja
Nigdy nie maja wyrzutów sumienia
Co zrobią jutro by zadowolić widzów?
No co?
Media zabijają Twoją wrażliwość
Czy chcesz kupować rozpacz i krew?
Czy popierasz tę bezwstydną rozpustę?
Pozbawaiają Cię poczucia rzeczywistości
Nie zależy im na prawdzie
Więc powiedz dość!
DOŚĆ!

THE MEDIA (LOS MEDIOS)
All they expect is sensation
All they sell to you is suffering
Radio, newspappers and television
They never have remorse
Death, hunger, global disasters
Are all they need to make their money
These things are serious for the humanity
And for them they're the market of trade
All they expect is sensation
All they sell to you is suffering
Radio, newspappers and television
They never have remorse
What will they do to satisfy them tomorrow?
What?
The media kills your sensitivity
Do you want to buy despair and blood?
Do you support the shameless deubachery?
And leaves you with no reality
They don't care about the truth
So say: Enough!
ENOUGH!


Niepublikowane: / Unreleased:

UPADEK
Twoje życie na krawędzi
Nie panujesz nad sobą
Dajesz się ponieść słabościom
Które wciąż tobą kierują
Nie ufając innym
Odrzucając przyjaźń
Wyciągasz swoje ręce
W bezwładnym ruchu by upaść
Upaść po raz kolejny
Po raz kolejny uległeś
Temu co niszczy ciebie
Po raz kolejny zabiłeś
Zabiłeś swoją wolność
Upadłeś nie widząc jak wiele straciłeś
Twoje słabości znów ciebie pokonały
 
PIERWSZY DZIEŃ
PIERWSZY DZIEŃ!
To był pierwszy dzień kiedy zobaczyłem
Jak bardzo się myliłem wierząc waszym słowom
Nie pozwalając wreszcie się obudzić
Aby zrozumieć czym na prawdę jest życie
To wszystko było tylko jakąs grą
Która nic nie zmieniała abym stał się inny
Nie pozwalając wreszcie się obudzić
Aby zrozumieć czym na prawdę jest życie
TEN PIERWSZY DZIEŃ
Kiedy zobaczyłem
Jak bardzo się myliłem wierząc waszym słowom
Bierność była stanem który we mnie trwał
Nie pozwalając wreszcie się obudzić
Ten pierwszy dzień
 
GRANICE
I znów widzę dzielące Świat granice
To co kiedyś już było przybrało nową formę
Mur który dzielił ludzi nie upadł
Żelazna kurtyna zmieniła się w kurtynę z banknotów
Deklaracje przyjaźni to puste słowa
Deportacje emigrantów
Podział na lepszych i gorszych znowu staje się faktem
Pochodzenie człowieka nie świadczy o jego wartości
Kolor skóry nie mażadnego znaczenia
Jak długo można wam to powtarzać
Aby w końcu kiedyś to do was dotarło
Deklaracje przyjaźni to puste słowa
Deportacje emigrantów
Podział na lepszych i gorszych znowu staje się faktem
 
NOWE OFIARY
Nowe ofiary tępych bękartów
Zbrodnicze idee znów powracają
Dosyć haseł pełnych nienawiści
Które widzę codziennie na murach
Nie ma tolerancji dla szumowin
Które chcą ludzkiego upodlenia
Tylko nienawiść
To jedyne co pozostało
Dla tych którzy szerzą nienawiść
Wyciągnięte ręce w faszystowskim gescie
Nadszedł czas by skończyć z tym wreszcie
Nadszedł czas
 
WŚCIEKŁOŚĆ
Te wściekłe słowa tak głośno krzyczane
Proste treści, które sprawiają, że wciąż jesteśmy
One nie pozwolą nam nigdy być biernym
One nie będą tylko pustym sloganem
Przez tyle lat to wciąż trwa
Nieustanna walka z chorym układem
W którym ważna jest tylko chęć zysku

 
 
tłumaczenia / translations by: Maciej Boniuk, Marta Trzaskowska
Teksty: Only Way Out oprócz LOS MEDIOS - tekst Marta Trzaskowska
All the lyrics by Only Way Out except LOS MEDIOS by Marta Trzaskowska
 

Powrót do strony głównej